Home

Sinds februari 1986 zijn wij actief om de belangen van de huurders van l’escaut Woonservice optimaal en onafhankelijk te behartigen.

l’escaut woonservice staat hier volledig achter en ondersteunt ons waar nodig.

Het succes van de huurdersvereniging l’escaut is afhankelijk van onze leden, vele huurders hebben zich in de loop der jaren opgegeven als lid van onze huurdersvereniging. Zij geven daarbij aan vertrouwen te hebben in onze huurdersvereniging.

Volg hun voorbeeld en geef u op als lid van huurdersvereniging l’escaut.

Ons doel

Om richting te geven aan onze werkzaamheden, stellen we eerst vast waarom we doen wat we doen.

Om te beginnen, Huurdersvereniging l’escaut behartigt de belangen van alle huurders van l’escaut Woonservice.

Gezamenlijk

Huurdersvereniging l’escaut maakt gebruik van haar recht op overleg met l’escaut Woonservice, recht op informatie, advies, en instemming zoals vastgelegd in de overlegwet (wet overleg huurders en verhuurder- WOHV ) en de samenwerkingsovereenkomst met l’escaut Woonservice.

Woningwet

De woningwet uit 2015 geeft Huurdersvereniging l’escaut het recht op het maken van prestatieafspraken in de gemeente Vlissingen.

Daarom moeten we zorgen voor het volgende:

 • We kennen de rechten van zowel de huurder als de verhuurder.
 • We weten wat er speelt in de complexen, straten en wijken waar de huurders van l’escaut Woonservice wonen.
 • We kennen de landelijke en de regionale ontwikkelingen op het gebied van huren en wonen.
 • We kunnen goed overleg voeren met de verschillende partijen binnen l’escaut Woonservice.
 • We kunnen goed overleg voeren met de gemeente waar l’escaut Woonservice haar bezit heeft.
 • Waar nodig onderhouden we contact met andere huurdersorganisaties in de regio.
 • We roepen tijdig hulp in als we het zelf (nog) niet weten of kunnen.

Daarbij hechten we aan een paar belangrijke waarden:

 • We hebben een luisterend oor voor huurders, maar we zijn geen klachtenbureau voor l’escaut Woonservice.
 • We informeren de huurders over lopende zaken.
 • We betrekken de huurders bij het formuleren van belangrijke standpunten.
 • We zijn kritisch naar l’escaut Woonservice.
 • We werken constructief samen met andere partijen.

Waarom een huurdersvereniging

De overheid heeft bij wet geregeld dat de verhuurders verplicht zijn om met hun huurders te praten over allerlei belangrijke zaken. Daarbij moet u denken aan de jaarlijkse huurverhoging, de huurovereenkomst, de gang van zaken bij onderhoud, woningverbetering, herstructurering, uitbreiding van de dienstverlening etc.

Overige belangrijke bepalingen uit deze wet zijn ook dat :

 • huurdersorganisatie recht hebben op informatie over het beleid van hun verhuurder.
 • huurdersorganisaties het recht hebben om gekwalificeerd advies uit te brengen bij wijzigingen van dit beleid . Op zo’n advies moet de verhuurder spoedig een beargumenteerde reactie geven.
 • deze rechten gelden voor huurdersorganisaties die de huurders ook echt vertegenwoordigen en dus representatief zijn.
 • verhuurders verplicht zijn de meeste van de redelijkerwijs noodzakelijke kosten van de huurdersorganisatie te dragen.

Kortom over zaken van beleid en beheer die de woningen en de woonomgeving betreffen en waarin Huurdersvereniging l’escaut gelegenheid heeft op basis van gelijkwaardigheid over deze zaken te adviseren en mede invulling te geven aan de beleidsmatige inhoudelijke voorbereiding en uitvoering ervan.

Huurdersvereniging l’escaut zal namens de huurders met l’escaut Woonservice het overleg over deze onderwerpen voeren.

l’escaut Woonservice en Huurdersvereniging l’escaut hebben een duidelijk  samenwerkingsovereenkomst vastgelegd waarin staat welke invloed de Huurdersvereniging l’escaut heeft op het beleid van l’escaut Woonservice.