Stand van zaken : Prestatieafspraken

Geachte heer/mevrouw,

 

In mei 2016 hebben de woningcorporaties l’escaut Woonservice en Zeeuwland (voorheen Woonburg) en de Huurdersvereniging l’escaut (HVL) en huurdersstichting Woonburg (SHW/W) samen met de gemeente afspraken gemaakt over de uitvoering van het volkshuisvestelijke beleid. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Prestatieafspraken 2016-2019 en bekrachtigd door de gemeenteraad op 21 april 2016 (raadsbesluit 693759).

 

Op basis van de nieuwe Woningwet brengen de corporaties jaarlijks een bod uit de prestatieafspraken. Daarin geven zij aan op welke wijze zij, het komende jaar, invulling willen geven aan de uitvoering van de prestatieafspraken. Aan het eind van het jaar monitoren de partijen gezamenlijk de voortgang van de uitvoering. De uitkomsten van deze monitoring voor het jaar 2017 zijn beschreven in het document “2018-04 Stand van zaken Prestatieafspraken 2016-2019” met kenmerk 1030729. Deze uitkomsten wordt u hierbij ter kennisgeving aangeboden.

 

Om de ontwikkelingen op het gebied van de corporaties en volkshuisvesting richting de Vlissingse inwoners te communiceren, wordt jaarlijks de monitor omgezet in een factsheet. Hierin worden de zichtbare resultaten van de uitvoering de Prestatieafspraken gepresenteerd. De factsheet van 2017 (kenmerk 1030731) wordt u hierbij ter kennisgeving aangeboden.

 

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Bijlage :

  1. Factsheet 2017
  2. Stand van zaken prestatieafspraken 2016 – 2019

Dit vind je misschien ook leuk...